Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > Pravidla

Pravidla

Motivační program EVROFEST

Pravidla platná od 1. 3. 2024 do 31. 12. 2024.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Motivační program EVROfest (dále jen "program") je provozovaný společností EVROmat a.s., se sídlem Tovární 1932/30, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1416, IČ 25448455 (dále jen "provozovatel"). Provozovatel nabízí svým zákazníkům nakupujícím výrobky nabízené provozovatelem, možnost získat od provozovatele EVROš (dále jen "EVROš") za nákup výrobků nabízených provozovatelem (dále jen „zboží provozovatele“) a případně další výhody plynoucí z účasti v programu. Podmínkou je, že se zájemce o účast v programu zaregistruje níže uvedeným způsobem (dále jen „registrovaný zákazník“).

1.2. Registrovaný zákazník může EVROše po jejich získání směnit za odměny dle vlastního výběru, které provozovatel k tomu účelu nabízí v katalogu na https://www.evrofest.cz/katalog/katalog-odmen.

1.3. Administrativně a organizačně zodpovídá za vedení programu společnost REFMEDIA s.r.o., se sídlem Trojská 629/116, 171 00 Praha 7 - Troja, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 145367, IČO: 284 89 781, DIČ CZ28489781 (dále jen "organizátor").

1.4. Organizátor není oprávněn bez souhlasu kontaktních osob provozovatele měnit či ovlivňovat obchodní data a procesy v rámci programu a je povinen plnit požadavky vyplývající z nařízení GDPR.

2. Registrovaný účastník

2.1. Možnost registrace je omezena působením právnické a fyzické osoby – registrovat se nemůže prodejce – velkoobchodník. Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí právnická i fyzická osoba, která se registrovala do programu na stránkách www.evrofest.cz a provedla alespoň jeden nákup zboží provozovatele a má unikátní zákaznické číslo v ERP systému provozovatele.

2.2. Registrovaný zákazník, fyzická osoba, musí být starší 18 let.

2.3. Registrovaný zákazník má právo bez udání důvodu kdykoli ukončit svou registraci do programu.

2.4. Do programu nebudou zařazeni velkoobchodní odběratelé.

3. Získání EVROŠů

3.1. Oprávnění získávat EVROše vzniká okamžikem nákupu zboží ze sortimentu dodavatelů provozovatele zařazených do programu. Nákupem se rozumí pořízení a zaplacení pořízeného zboží. Nárok na získání EVROšů je podmíněn zaplacením nakoupeného zboží, a to nejpozději do 30 dní ode dne splatnosti faktury za dané zboží.

3.2. Počet získaných EVROšů závisí na hodnotě uskutečněného nákupu zboží provozovatele a na přepočtovém koeficientu, který je uveden v článku 8 těchto podmínek. Provozovatel je oprávněn tento přepočtový koeficient kdykoli upravit.

3.3. Hodnota odměn vyjádřená počtem EVROšů je stanovena provozovatelem a uvedena v katalogu odměn u každé odměny. Provozovatel dále může přidat paušální hodnotu odměny, k zohlednění nákladů na poštovné a zpracování objednávky. 

3.4. Získané EVROše budou organizátorem na účet připsány, pokud to umožní technické podmínky zařízení provozovatele i organizátora, a to minimálně jedenkrát v kalendářním týdnu. 

3.5. EVROŠe je možné čerpat pouze v rámci programu EVROfest. 

3.6. Aktuální seznam odměn bude uveden a přístupný po přihlášení účastníka na internetových stránkách https://www.evrofest.cz/katalog/katalog-odmen nebo dotazem na evrofest@evromat.cz.

3.7. Přípis EVROŠů probíhá za faktury vystavené v období:

  • od 1. 3. 2024 do 31. 10. 2024 a faktury zaplacené do 15. 12. 2024.

3.8. V období od 1. 3. 2024 do 31. 5. 2024 se způsob připisování EVROšů mění tak, že tyto body budou připisovány ihned po odběru zboží. V případě prodlení zákazníka po dobu delší než 30 dní s úhradou faktury mu nebude umožněno body využít a v případě, že faktury nebudou uhrazeny ani v dodatečné 14 denní lhůtě, mohou být zákazníkovi veškeré body odebrány. 

3.9. EVROše je možné dokoupit v rozsahu nejvýše 5% celkově získaných EVROšů a to za cenu 12,- Kč bez DPH. EVROše lze dokoupit pouze v průběhu měsíce listopadu 2024. 

4. Využití EVROšů

4.1. Nárok na odměnu vzniká zákazníkovi v okamžiku, kdy získá potřebný počet EVROšů a provede závaznou objednávku na internetových stránkách www.evrofest.cz.

4.2. V případě, že registrovaný zákazník vrátí provozovateli zboží, organizátor odečte stejný počet EVROšů, jaký byl získán při nákupu, z účtu registrovaného zákazníka.

4.3. Čerpání EVROšů je možné uskutečnit pouze v obdobích:

  • od 1. 6. 2024 do 20. 12. 2024 bez ohledu na to, kdy byly zákazníkovi body připsané.

Nevyčerpané EVROše po 31.12.2024 mizí bez náhrady.

4.4. Pokud si zákazník vybere odměnu z aktuální nabídky, ale nedosáhne takového množství EVROšů na svém virtuálním účtu, aby mohl odměnu získat, bude mít od možnost EVROše dokoupit v souladu s článkem 3.9. Požadavek na dokoupení EVROšů zákazník zasílá e-mailem na evrofest@evromat.cz.

4.5. V případě, že si zákazník objedná odměnu, která již není dostupná, bude tento zákazník kontaktován organizátorem programu a zákazníkovi bude za stejnou cenu nabídnuta odměna ve stejné nebo vyšší kvalitě nebo vrácení EVROšů.

4.6. Dodání odměn je do 15 dní od objednání. Za datum dodání odměny je považováno předání odměny k poštovní přepravě, za případné prodlení při přepravě odměny provozovatel neodpovídá.

4.7. EVROše není možné proplatit v penězích, je možné je čerpat pouze v daných termínech a pouze za nákup odměn v programu.

5. Reklamace

5.1. Na veškeré objednané zboží se vztahuje záruka 12 měsíců od objednání. Výjimku představuje zboží podléhající rychlé zkáze.

5.2. Odměny je možné reklamovat přes organizátora, nebo přímo u osoby, jež je uvedena v záhlaví záručního listu, který se zaslán zákazníkovi na vyžádání dotazem na email evrofest@evromat.cz.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Osoba, která se má stát registrovaným účastníkem, svým souhlasem při prvním přihlášením do programu uděluje organizátorovi motivačního programu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za účelem provozování motivačního programu (zejména za účelem vyhodnotit objem a sortiment nákupu registrovaného uživatele s cílem poskytnout mu na základě jeho volby odpovídající odměnu). Registrovaný uživatel může poskytnout své údaje také k marketingovým účelům. Provozovatel je oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osoba, která poskytla organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k těmto svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo žádat vysvětlení, právo žádat odstranění závadného stavu, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo požadovat náhradu škody). Organizátor a provozovatel odpovídají za bezpečnost osobních údajů.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po organizátorovi informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po organizátorovi vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u organizátorovi přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po organizátorovi výmaz těchto osobních údajů.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách www.evrofest.cz, nebo zasláním emailu na evrofest@evromat.cz.

7. Všeobecná ustanovení

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na internetových stránkách www.evrofest.cz minimálně jeden kalendářní týden přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty dále připisovány EVROše za nákup zboží provozovatele.

7.2. Provozovatel neručí za množství skladových zásob zboží zahrnutého do akce. Zboží nemusí být k dispozici u provozovatele po celou dobu trvání programu, tímto není dotčen článek 4.6. těchto pravidel.

7.3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit sortiment odměn zařazených do programu. Odměny mohou být nahrazeny podobnými, nebo zcela z programu vyřazeny. Platná nabídka odměn je vždy zveřejněna na www.evrofest.cz.

7.4. Provozovatel i organizátor jsou oprávněni vyloučit z programu registrovaného zákazníka, který poruší některé z pravidel programu či jakýmkoliv jiným způsobem poškozuje dobré jméno provozovatele nebo jeho výrobků.

7.5. Provozovatel programu je oprávněn kdykoli změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.evrofest.cz

7.6. Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2024.

7.7. Program končí dnem 31. 12. 2024.

8. Seznam dodavatelů a přepočet EVROšů

Dodavatel

Skupiny dodávaných položek

Prodej

EVROše

Body mohou být přiznány na základě individuální nabídky obchodním zástupcem.
BESK, spol. s r.o. Střešní tašky základní 1/1 1 250 Kč bez DPH 3
Betonpres a.s. Střešní tašky základní 1/1 1 250 Kč bez DPH 3
BRAMAC střešní systémy spol.s r.o. Střešní tašky základní 1/1 1 250 Kč bez DPH 3
BRAMAC střešní systémy spol.s r.o. Folie 2 000 Kč bez DPH 3
EVROmat a.s. Klempířské výrobky 1 250 Kč bez DPH 3
EVROmat a.s. Lišty 1 250 Kč bez DPH 3
EVROmat a.s. Plechové střešní krytiny 1 250 Kč bez DPH 3
EVROmat a.s. Plechové střešní krytiny "STORM, QUARTZ, STUCCO" 1 000 Kč bez DPH 3
EVROmat a.s.  Folie 2 000 Kč bez DPH 3
FAKRO CZECH s.r.o. Střešní okna 1 Ks 5
Icopal Vedag CZ s.r.o. Asfaltové pásy 2 000 Kč bez DPH 3
IKO SALES INTERNAT.NV Střešní krytiny základní šindel 1 250 Kč bez DPH 3
KM BETA a.s Střešní tašky základní 1/1 1 250 Kč bez DPH 3
MEDITERRAN CZ, S.R.O Střešní tašky základní 1/1 1 250 Kč bez DPH 3
Roto střešní okna s.r.o. Střešní okna 1 Ks 5
Ruukki CZ s.r.o. Okapový systém, spojovací a bezp. prvky 1 250 Kč bez DPH 3
Ruukki CZ s.r.o. Plechové střešní krytiny 40 a 50 plus 1 250 Kč bez DPH 3
Ruukki CZ s.r.o. Svitky a tabule 40 a 50 plus 1 250 Kč bez DPH 3
UOTEX, s.r.o. Asfaltové pásy 2 000 Kč bez DPH 3
VELUX Česká republika, s.r.o. Střešní okna 1 Ks 5
VELUX Česká republika, s.r.o. Svělovody a světlíky 1 Ks 15
Wienerberger s.r.o. (Tondach) Střešní tašky základní 1/1 1 250 Kč bez DPH 3
Wienerberger s.r.o. (Tondach) Folie 2 000 Kč bez DPH 3